Általános Adatkezelési Szabályzat

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az eiskola.hu által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az eiskola.hu, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az eiskola.hu különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő adatai

Név: Ruander Oktatási Kft.
Székhely: 1139 Budapest Frangepán utca 3.
Panaszkezelés: info@eiskola.hu
Adószám: 22983752-2-41
Az adatok tárolásának fizikai helye: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest 1132 Victor Hugo utca 18-22

Az Általános Adatkezelési Szabályzat személyi és tárgyi hatálya, az Adatkezelő

A jelen általános adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) Ruander Oktatási Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”) az ügyfeleinek, így különösen az általa eiskola.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználóinak (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Felhasználók”) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, valamint a Felhasználók jogairól és azok gyakorlásának módjáról ad tájékoztatást. Ennek megfelelően a jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya a Szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra terjed ki.

Az Adatkezelési Szabályzat összhangban van a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, ideértve, különösen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (“Általános adatvédelmi rendelet”), valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseit. A jelen Adatkezelési Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és legfrissebb változata a Weboldalon és a Szolgáltató budapesti székhelyén is elérhető és megtekinthető.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések

A Szolgáltató többféle szolgáltatást nyújt, közvetít, illetve tesz elérhetővé a Felhasználók részére, amelyek a Weboldalon keresztül vehetők igénybe elektronikusan (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”). A Szolgáltatások egy része ingyenesen, más része térítés ellenében vehető igénybe. A Szolgáltatások regisztrációt követően (a továbbiakban: „Regisztráció”), kizárólag a Felhasználók által vehetők igénybe.

A Weboldal látogatása a Szolgáltatások igénybevétele nélkül nem igényel felhasználói azonosítást, ilyen esetben adatkezelésre nem kerül sor, azonban a látogatók bizonyos információi tárolásra kerülnek, az erre rendszeresített cookie-k (sütik) segítségével. A Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben felhasználói azonosítás szükséges, amelynek feltétele a Felhasználó Weboldalon történő Regisztrációja és a felhasználói fiókba történő belépés. Regisztrációt követően a felhasználói fiókhoz tartozó adatok mentésre kerülnek. A Szolgáltatások igénybevételéről a Felhasználók önként döntenek, és hozzájárulnak, hogy ehhez a személyes adataik megadása szükséges.

A Felhasználó regisztráció során létrehozott profiljához megadott nevet valamennyi olyan általunk biztosított szolgáltatásunkban felhasználhatjuk, amelyhez a Felhasználó által regisztrált fiók szükséges.

Amikor a Felhasználó felveszi a kapcsolatot velünk, megőrizzük nyilvántartásunkban a Felhasználóval folytatott kommunikációt, hogy az a későbbiekben a segítségünkre lehessen a Felhasználó lehetséges problémáinak a megoldásában. A Felhasználó e-mail címét felhasználhatjuk, hogy szolgáltatásainkról tájékoztassuk, értesítést küldve a közelgő változásokról vagy fejlesztésekről.

A Szolgáltató biztosítja, hogy az adatfeldolgozás minden fázisában megfeleljen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete előírásainak. A Szolgáltató biztosítja, hogy a feldolgozott adatok csak abban az esetben hagyják el az Európai Gazdasági Térség Területét, ha arra az Általános adatvédelmi rendelet felhatalmazást ad.

A Szolgáltató́ gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelések célja

A Felhasználók adatainak kezelésére a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott, valamint a Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a Felhasználók azonosítása, a Szolgáltatások lehetővé tétele, nyújtása, fenntartása, dokumentálása, továbbfejlesztése, új szolgáltatások kifejlesztése, a Szolgáltatások ellenértéke számlázásának a lehetővé tétele, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós tevékenységek megvalósítása, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb ügyintézés – ideértve, különösen, a hatósági ellenőrzések teljesítését és az esetleges jogviták lefolytatását – érdekében kerül sor. A Meghívott Személyek és a Leendő Felhasználók adatainak kezelésére az általuk történő Regisztráció érdekében kerül sor.

A Felhasználók, Meghívott Személyek, Leendő Felhasználók anonimizált személyes adatait az Adatkezelő felhasználhatja saját statisztikai célokra, továbbá a Szolgáltatások minőségének javítása, egyes Szolgáltatások testre szabása érdekében.

A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele előtt, és azok nyújtása során bármikor jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató mely adatokat és milyen célból kezel, illetve bármely egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésben, ideértve, többek között, az adatkezelés jogalapját, időtartamát, a Felhasználót megillető jogorvoslati lehetőségeket, továbbá azt, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat.

A gyűjtött és kezelt személyes adatok köre

A Szolgáltatásokat az arra jogosultsággal rendelkező Felhasználók által regisztrált jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (kkt., bt.), egyéni vállalkozók, illetve egyéb, a Ptk. szerint vállalkozásnak minősülő, adószámmal rendelkező személyek vehetik igénybe (a továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Ügyfelek”). Az Ügyfeleket az arra felhatalmazással rendelkező Felhasználók regisztrálják a Weboldalon, azzal, hogy egyéni vállalkozó Felhasználók esetében a Felhasználó egyúttal Ügyfélnek is minősül. Az Adatkezelő a Felhasználók saját, illetve az általuk megadott további személyek (az Ügyfelek kapcsolattartói, meghatározott szerződéses partnerei kapcsolattartói) személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot rögzít, amelyet a Felhasználó önkéntesen ad meg; kivételt képeznek ez alól az ellenszolgáltatás ellenében igénybe vehető Szolgáltatások esetén a szerződéskötéshez, illetőleg a számla kiállításhoz kapcsolódó, a kötelező adatszolgáltatás körébe tartozó adatok.

Regisztráció (Új fiók létrehozása)

Az "Új fiók létrehozása" linkre kattintással a Felhasználó megadja a szükséges adatokat, az adatkezelés célja a regisztráció során nyújtott szolgáltatások feltételeinek a megismerése, a szolgáltatás megrendelése, a szolgáltatás igénybevétele. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása.

„Az új felhasználói azonosítóm létrehozása” linkre történt kattintással a Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-et és adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, s az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul:

 • a hírlevél küldéséhez,
 • a Weboldalon található sütik alkalmazásához.

A regisztráció véglegesítését követően a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja a Felhasználót a regisztráció részleteiről. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat a Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja. Amennyiben a regisztrációt követően igényli a Felhasználó Hírlevél küldését, az adatkezelés az ehhez szükséges személyes adatokra is kiterjed.

A Felhasználónak a későbbiekben joga van kérni a személyes adatai törlését, amelyhez a hozzájárulása volt szükséges, ez esetben

 • nem kap a jövőben hírlevelet, és
 • nem látogathatja azokat az oldalakat, amelyeken a hozzájárulást megkívánó sütiket alkalmazzák.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés keretében, mint Adatkezelő jár el. A regisztrációt követően adatkezelés célja a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez az ügyfelek szükséges azonosítása, a szolgáltatási szerződés létrejötte, szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más, banki vagy fizetési szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A honlapon alkalmazott sütik

Technikai okokból szükséges munkamenet sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

Használatot elősegítő sütik

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Teljesítményt biztosító sütik

Információkat gyűjtenek a Felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Szolgáltató kizárólag Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem.

Regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatok

 • a Felhasználó neve
 • a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe

  A Szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatok

 • a Felhasználó számítógépének IP címe
 • a Weboldalon történő bejelentkezések kezdő- és záró időpontja
 • a böngésző és az operációs rendszer típusa
 • a Felhasználó által a Weboldalon kifejtett aktivitás

  A Felhasználó által tett panaszkezelések (pl. hibabejelentés) során kezelt adatok

 • a panaszt bejelentő Felhasználó neve, e-mail címe vagy telefonszáma
 • a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve, ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el
 • a bejelentett panasz leírása
 • a Szolgáltató nyilatkozata, ha a hiba/panasz azonnali kivizsgálása lehetséges
 • telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat

  A látogatás során kezelt adatok

 • a látogató által használt IP cím
 • a böngésző típusa
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői
 • látogatás időpontja
 • a meglátogatott aloldal, funkció vagy szolgáltatás
 • kattintás

  Az adatkezelés jogalapja

  A Regisztráció során a Felhasználó önként adja meg az adatait, ezekben az esetekben az adatszolgáltatás jogalapja a Felhasználó önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása.

  Az adatkezelések időtartama

  A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, de legfeljebb a Szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig. Amennyiben a Felhasználó több Szolgáltatást vett igénybe, a fenti időtartam attól az időponttól kezdődik, amikor a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások közül az utolsó Szolgáltatás igénybevétele érvényesen megszűnik.

  Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó

  A Szolgáltató szolgáltatások nyújtása a Felhasználó által igénybe vett honlap felületen történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül, hiszen az adatkezelést a Felhasználó nevében végzi el. Úgyszintén a banki adatkapcsolati szolgáltatás esetében is ez a jogi helyzet áll fenn.

  Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

  Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe

  • Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Budapest 1132 Victor Hugo utca 18-22) - szerverszolgáltatás
  • Számlázz.hu, KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Záhony utca 7.) – online számlázás
  • paypal.com, 2211 North First StreetSan Jose, California 95131 – online fizetés
  • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) oldallátogatási statisztikák készítése, reklámozás

  A Felhasználók jogai

  • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó joggyakorlásának elősegítése
  • Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a Felhasználótól gyűjtik
  • A Felhasználó hozzáférési joga
  • A helyesbítéshez való jog
  • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
  • kapcsolódó értesítési kötelezettség
  • Az adathordozhatósághoz való jog
  • A tiltakozáshoz való jog
  • A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
  • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.

  A hatóság neve: címe: elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , Tel:+36 (1) 391-1400, Fax:+36 (1) 391-1410

  A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.