Általános Szerződési Feltételek

Az eiskola.hu oldalon elérhető minden tanfolyam és annak anyagai, szöveges elemek, grafikák, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb., az eiskola.hu tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak.

Az eiskola.hu oldalon elérhető minden tanfolyam és annak anyagai, szöveges elemek, grafikák, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb., az eiskola.hu tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az eiskola.hu szolgáltatásait igénybe vevő minden felhasználóra kötelezően rögzíti az eiskola.hu szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) Ruander Oktatási Kft. (1139 Budapest Frangepán utca 3.; adószám: 22983752-2-41, a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett eiskola.hu alatt elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Ruander Oktatási Kft. között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

Az eiskola.hu üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Regisztráció

Az eiskola.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó egy e-mail címmel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál. Az eiskola.hu rendszerébe történő regisztrációval a Felhasználó:

  • a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. Az eiskola.hu a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni az Üzemeltető felé az info@eiskola.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

Felelősség

Minden Felhasználó a felhasználás során közzétett nyilatkozatért és magatartásáért saját maga felelős, az eiskola.hu semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók magatartásáért.

Az eiskola.hu online felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. Az eiskola.hu ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A honlapon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá az eiskola.hu nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

Az eiskola.hu kifejezetten nem támogat egyetlen külső honlapot sem, továbbá azok nem állnak az irányítása alatt, így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie.

Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

Adatkezelés

Az Üzemeltető a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak illetve hatóságoknak adja ki.

Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy:

  • adataikat az Üzemeltető nyilvántartsa a regisztrált Felhasználók nyilvántartásának vezetése, illetve kapcsolattartás céljából
  • adataikat az Üzemeltető saját üzleti ajánlatainak kidolgozása és piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, azonban az Üzemeltető szavatol azért, hogy ezen adatkezelés során harmadik fél bármilyen piackutatási vagy üzleti anyagot csak Felhasználók adatainak beazonosíthatósága nélkül ismerhet meg,
  • az Üzemeltető a regisztrált személyekkel közvetlen kapcsolat létrehozását szolgáló automatizált rendszert alkalmazzon saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára
  • az Üzemeltető részükre saját közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás célját szolgáló küldeményeket továbbítson.

Emellett minden az eiskola.hu szolgáltatásait igénybevevő szavatol azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

Infrastruktúra

Az Üzemeltető, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. Az Üzemeltető, bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. Az Üzemeltető a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A rendszeres karbantartások mellett az Üzemeltető egy műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@eiskola.hu. A megadott e-mail címen bejelentett hibákat az Üzemeltető rögzíti és vállalja azok mihamarabbi elhárítását. A Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

Az Üzemeltető nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, internet szolgáltatás kimaradás, stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

Szerződés megszűnése

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli magát az eiskola.hu regisztrált Felhasználói közül, valamint, ha a Felhasználó megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Felhasználó köteles megtéríteni az Üzemeltető minden olyan költségét, kárát, amely a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

Vegyes rendelkezések

Együttműködési kötelezettség

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: info@eiskola.hu

Teljesség, Részleges érvénytelenség

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek az Üzemeltető szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság

A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a felek a jelen Szerződési Feltételekből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer az eiskola.hu oldalra feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket az eiskola.hu felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről az Üzemeltető másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről az Üzemeltető köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség

A Felhasználó az eiskola.hu felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához). Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználófiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli az Üzemeltető felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal az Üzemeltető.

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

Díjfizetés

A Felhasználó az oktatási anyag ellenértékét a online bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke az Üzemetető számláján jóváírásra került. A befizetésről az Üzemeltető elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailben megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog

Az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.